Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Merentutkijat – Havsforskarna i Finland ry. Kansainvälisissä yhteyksissä käytettävä epävirallinen nimi on Finnish Marine Scientists Association.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista kokonaisvaltaista monitieteellistä merentutkimusta ja vaikuttaa yhteiskuntaan merentutkimuksen kehittämiseksi ja kokoamiseksi yhteen Suomessa.

Yhdistys toimii myös yhdyssiteenä merentutkimuksen parissa toimivien kesken ja edesauttaa ja valvoo suomalaisessa merentutkimuksessa kerättyjen aineistojen ja tietojen säilymistä ja käytettävyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, ylläpitää Internet-sivuja, järjestää julkaisutoimintaa ja yleisötilaisuuksia sekä antaa lausuntoja alaansa liittyvissä kysymyksissä sekä tehdä muuta vastaavanlaista toimintaa merentutkimuksen hyväksi.

Yhdistyksellä voi olla kiinteää omaisuutta toimintaansa varten. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja myyjäisten, rahankeräysten, juhlien, näyttelyiden ja näytösten avulla mahdollisesti tarvittavat viranomaisluvat saatuaan.

Yhdistyksellä voi olla toimintaansa varten palkattua henkilökuntaa.

3§ Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä merentutkimuksen parissa toimiva tai toiminut henkilö.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeuskelpoinen yhteisö.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua erityisen merkittävästi Suomen merentutkimuksen edistämiseksi toiminut henkilö. Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous kun sitä on kirjallisesti yhdistykselle esittänyt vähintään kaksi yhdistyksen jäsentä ja yhdistyksen hallitus on esitystä puoltanut.

Kannattajajäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyslain säätämin edellytyksin yhdistyksen hallitus. Jäsenen, joka ei kahtena peräkkäisenä vuonna ole maksanut jäsenmaksuaan katsotaan eronneeksi yhdistyksestä toisen maksamattoman kalenterivuoden lopussa.

4§ Jäsenmaksu

Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen on maksettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden kummankin kohdalla erikseen vahvistaa yhdistyksen vuosikokous.

Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

5§ Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään 11 muuta jäsentä siten, että yhdistyksen hallituksessa on parillinen määrä jäseniä.

Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan varsinaisten jäsenten keskuudesta yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Ensimmäistä hallitusta valittaessa erovuoroiset valitaan arvalla. Puheenjohtaja ja hallituksen muu jäsen voidaan valita korkeintaan kahdeksi välittömästi toisiaan seuraavaksi kaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja omasta aloitteestaan tai kolmen hallituksen jäsenen vaatimuksesta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Hallitus tekee päätöksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian puheenjohtajan ääni.

Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia määräämiensä asioiden valmistelua ja hoitamista varten.

6§ Toimihenkilöt

Yhdistyksellä voi olla tarpeen mukaan palkallisia toimihenkilöitä. Hallitus palkkaa toimihenkilöt.

7§ Nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

8§ Taloudellisesti erityisen merkittävät päätökset

Erikseen palkattavasta henkilöstöstä, lainan ottamisesta, kiinteistön tai sen osan ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta tai seuran kiinteän omaisuuden kiinnittämisestä päättää seuran kokous hallituksen esityksestä. Asiasta on kokouskutsussa erikseen mainittava.

9§ Tilikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen. Kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioiketetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jäsenmaksunsa maksaneella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä. Yhdistyksen äänioikeutettu jäsen voi valtuuttaa toisen äänioikeutetun jäsenen käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa.

11§ Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla. Kutsu on lähetettävä vähintään kahdeksan päivää ennen kokousta.

12§ Asioiden käsittely yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kevätkokouksessa:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin tilien ja hallinnon tarkastus antaa aihetta

6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa:

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. päätetään hallituksen jäsenmäärästä, valitaan puheenjohtaja erovuoroisen puheenjohtajan tilalle, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

4. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näiden varamiehet tai vaihtoehtoisesti valitaan tilintarkastusyhtiö tarkastamaan yhdistyksen tilit.

5. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista sekä vahvistetaan jäsenmaksu erikseen varsinaiselle ja kannattajajäsenelle

6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

2. todetaan kokouksen laillisuus

3. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden välein järjestettävässä yhdistyksen kokouksessa ja päätös on tehtävä ensimmäisessä kokouksessa yksinkertaisella ja toisessa kokouksessa vähintään kolme neljänneksen ääntenenemmistöllä annetuista äänistä.

14§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti suomalaista merentutkimusta edistävälle oikeuskelpoiselle laitokselle, rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.